Służebność przesyłu 2021-11-29T13:08:00+00:00

Służebność Przesyłu

Odszkodowania za słupy i linie energetyczne wysokiego napięcia, gazociąg 1Szukasz pomocy z zakresu służebności przesyłu? Jesteśmy jedną z najdłużej działających Kancelarii w Polsce, specjalizujących się w tej dziedzinie prawa. Prowadzimy sprawy na terenie całego Kraju. O jak najlepsze warunki dla naszych Klientów dba wyspecjalizowany zespół prawny mający doświadczenie w prowadzeniu spraw ze wszystkimi przedsiębiorcami przesyłowymi, począwszy od właścicieli linii elektrycznych, a kończąc na właścicielach wodociągów, ropociągów czy linii gazowych.

W kwestii służebności przesyłu pomożemy Państwu między innymi:

  • ocenić szanse uzyskania roszczenia,
  • oszacować wysokość roszczenia,
  • określić zakres, w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z nieruchomości,
  • uzyskać wynagrodzenie za służebność przesyłu,
  • uzyskać odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

Coraz częściej prowadzone przez nas sprawy z zakresu służebności przesyłu kończymy z sukcesem już na etapie procesu negocjacji – w postępowaniu przedsądowym, czyli tzw. ugodzie, co niewątpliwie stanowi potwierdzenie i gwarancję skutecznego dochodzenia przez nas należności za służebność przesyłu.

Służebność przesyłu w polskim prawie funkcjonuje od 13 lat, kiedy to w 2008 roku do kodeksu cywilnego dodano nowe art. 3051 – 3054. Dlaczego służebność przesyłu została wprowadzona? Głównie ze względu na chęć uregulowania przez ustawodawcę sytuacji polegającej na korzystaniu przez przedsiębiorców z nieruchomości należących do osób fizycznych oraz prawnych w celu eksploatacji urządzeń przesyłowych służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej itp. W czasach, gdy służebność przesyłu nie była uregulowana prawnie, tego rodzaju przypadki usiłowano rozstrzygać posiłkując się konstrukcją służebności gruntowej, co budziło dość duże kontrowersje, a przez to było powodem do stworzenia nowych przepisów normujących tę kwestię.

Służebność przesyłu – kiedy należy się rekompensata?

Odszkodowania za słupy i linie energetyczne wysokiego napięcia, gazociąg 2

Należne roszczenie można otrzymać po spełnieniu określonych wymogów mających odzwierciedlenie w bieżącym orzecznictwie prawnym, posiłkującym się w głównej mierze orzeczeniami Sądów Najwyższych. Dlatego tak ważne jest dokonanie oceny prawnej sprawy przed rozpoczęciem ubiegania się o wynagrodzenie za służebność przesyłu.

Właściciel gruntu, przez którego nieruchomość przebiega infrastruktura sieci energetycznej, kanalizacyjnej, gazowej, etc., może mieć prawo ubiegania się o rekompensatę finansową. Korzystanie z terenu, należącego do osoby prywatnej, wiążące się z umieszczeniem przesyłu prądu, gazu lub wody, oznacza umiejscowienie w obrębie działki linii energetycznych, słupów energetycznych, gazociągów, sieci kanalizacyjnych, transformatorów, wież triangulacyjnych, rozdzielni. Grunt budowlany, przemysłowy, rolny, itd., przez który przebiegają sieci, znacznie traci na swojej wartości, ulega obniżeniu jakość jego eksploatacji, związana z koniecznością zachowania strefy kontrolowanej, której szerokość waha się najczęściej pomiędzy 3 a 35 metrami, w zależności od rodzaju sieci, przebiegającej przez działkę. W miarę wzrostu napięcia lub ciśnienia linii przesyłowej, pas eksploatacyjny powinien być szerszy.

Służebność przesyłu odszkodowanie czy wynagrodzenie?

Odszkodowania za słupy i linie energetyczne wysokiego napięcia, gazociąg 3Formą  rekompensaty finansowej z tytułu służebności przesyłu dla właścicieli obciążonych nieruchomości jest wynagrodzenie. Według przepisów ustawy z dnia 03 sierpnia 2008 r. w prawie polskim ustanowiono instytucję służebności przesyłu, która ma na celu uregulowanie sytuacji przedsiębiorców i właścicieli gruntów. Przepisy określają zakres rodzaju przesyłu urządzeń nadziemnych i podziemnych służących przesyłowi prądu, transportujących gaz, wodę, parę. Wynagrodzenie za służebność przesyłu wypłacane jest na mocy podpisanej umowy przedsiębiorstwa z właścicielem gruntu lub decyzji sądowej. Natomiast odszkodowanie przysługuję za bezumowne korzystanie z gruntu.

Wysokość należnego odszkodowania i wynagrodzenia za służebność przesyłu

Odszkodowania za słupy i linie energetyczne wysokiego napięcia, gazociąg 4Wysokość odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu oraz wynagrodzenia za służebność przesyłu ustala się według określonych czynników – duża ich część jest indywidualna, a resztę stanowią rozporządzenia oraz określone uchwały dla danego rodzaju przesyłu. Elementami wpływającymi na kwotę roszczenia najczęściej jest napięcie lub ciśnienie danego przesyłu, lokalizacja nieruchomości, sposób przebiegu linii przez działkę oraz bieżące orzecznictwo prawne dla przechodzącego urządzenia przesyłowego. Wnioski składane przez właścicieli gruntów o rozpatrzenie sprawy pod kątem przyznania im zadośćuczynienia za służebność przesyłu powinny być skonsultowane z ekspertem, który potwierdzi ich zasadność, czyli oceni realną szansę uzyskania roszczenia.

Czy warto walczyć o odszkodowanie za służebność przesyłu?

Pod pojęciem służebności przesyłu kryje się kilka ważnych kwestii, między innymi bezpłatne korzystanie z prywatnego gruntu w związku z posadowieniem linii i słupów energetycznych, czy położeniem przez taką ziemię rur gazowych i wodociągowych. Właściciele nieruchomości powinni wiedzieć, że to oni są odpowiedzialni za swoją własność i na wszystkie podjęte tam działania muszą wyrazić zgodę. Często nie chcemy walczyć np. ze Spółkami Skarbu Państwa o odszkodowania z tytułu naruszenia praw swobodnego korzystania z własnej nieruchomości. Jakie pierwsze kroki warto zrobić kiedy zajdzie taka potrzeba? W pierwszej kolejności warto ocenić prawnie sprawę oraz oszacować potencjalne roszczenie. Kiedy wynik wykonanych usług daje szansę na uzyskanie wynagrodzenia lub odszkodowania, wtedy dopiero mogą Państwo rozpocząć postępowanie ugodowe. W przypadku kiedy operator przesyłowy odmawia jej zawarcia, a przeanalizowana dokumentacja na temat budowy linii przesyłowej stwierdza, że istnieje podstawa prawna dzięki której jest szansa uzyskać roszczenie to warto skierować sprawę do sądu lub organu administracyjnego w zależności w którym trybie można ją prowadzić.  Każdy z trybów prowadzenia sprawy posiada specyficzne dla siebie korzyści i ryzyka dlatego warto o nich również porozmawiać ze specjalistami zajmującymi się służebnością przesyłu.

Pomagamy Klientowi przejść przez cały proces uzyskania roszczeń. Brak należnego wynagrodzenia za służebność przesyłu wiąże się ze stratami dla właściciela gruntu, a  postawione linie przesyłowe zmniejszają potencjalną powierzchnię zabudowy działki. W trosce o respektowanie praw własności walczymy o należne odszkodowania za korzystanie z prywatnych gruntów bez zgody właścicieli.

Czy warto więc walczyć o odszkodowanie za służebność przesyłu? Na to pytanie można odpowiedzieć po przeprowadzonej ocenie sprawy oraz wykonaniu oszacowania wysokości roszczenia. W przypadku kiedy ocena sprawy będzie pozytywna a wysokość roszczenia zaspokoi wymagania Klienta, wtedy można taką sprawę skierować do postępowania ugodowego.

W przypadku zaistniałych problemów z infrastrukturą przesyłową warto jest zgłosić się ze swoją sprawą niż rozpoczynać ją samodzielnie nie wiedząc czy zachodzą w niej przesłanki do uzyskania roszczenia. Ocenimy ją i oszacujemy wartość wynagrodzenia za służebność przesyłu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu. Dzięki temu będą Państwo wiedzieć, czy mogą ubiegać się o uzyskanie ekwiwalentu pieniężnego za poniesione utrudnienia i ograniczenia w dysponowaniu własną nieruchomością, której określona część znajduje się w strefie kontrolowanej, czyli w pasie wyłączonym, na którym nie mogą Państwo wznieść trwałego zagospodarowania terenu tj. budynki, garaże, itd. Dopiero po pozytywnej opinii warto kontynuować dalej sprawę.

 

Ustalenie powierzchni służebności przesyłu

Przede wszystkim należy wyjaśnić, czym jest pas służebności przesyłu. Mianowicie jest to obszar ujemnego oddziaływania na zakres prawa własności do nieruchomości względem przebiegających przez nią określonych urządzeń. W praktyce oznacza to pewne ograniczenie w korzystaniu z tego pasa. W art. 3052 §1 i §2 kodeksu cywilnego widnieje zapis, że powierzchnia służebności przesyłu powinna  być „konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń”. Ta powierzchnia zależna jest od szerokości pasa niezbędnego do obsługi sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Warto dlatego zaznaczyć, że służebność przesyłu obejmuje nie tylko teren, na którym bezpośrednio znajduje się takie urządzenie, ale także pas komunikacyjny, czyli drogę, która umożliwia dostęp do owego urządzenia. 

Określony w ten sposób zakres służebności daje możliwość prawidłowego korzystania z danych urządzeń przesyłowych. Do wskazania wielkości tego pasa zobowiązany jest przedsiębiorca przesyłowy na żądanie właścicieli nieruchomości. Warto także dodać, że biegli sądowi określając powierzchnię służebności przesyłu opierają się także na obowiązujących w polskim prawie normach. Powierzchnia służebności przesyłu to jeden z elementów wpływających na wysokość wynagrodzenia.

Istnieje również takie pojęcie jak „pas bezpieczeństwa”, stosowane przy liniach tranzytowych charakteryzujących się wysokimi parametrami technicznymi mogącymi stwarzać zagrożenie. W tym przypadku szerokość takiego pasa określa się na podstawie projektu technicznego, który zawiera ocenę oddziaływania linii tranzytowych na środowisko.

Sądy obecnie ustalają powierzchnię służebności przesyłu w oparciu o pas eksploatacyjny lub strefę kontrolowaną. Korzystniejszą decyzją dla Klientów jest ustalenie powierzchni względem strefy kontrolowanej ponieważ otrzymują oni roszczenie za całą powierzchnię dla której przewidziane są wszystkie ograniczenia. Natomiast nie zawsze tak się zdarza, zwłaszcza w przypadku linii gazowych. Sędziowie przyjmują  powierzchnie służebności przesyłu potrzebną tylko do wykonania niezbędnych prac związanych z modernizacją i naprawą linii przez operatora przesyłowego zwaną pasem eksploatacyjnym. Z tego tytułu pozostaje jeszcze część powierzchni dla której wciąż istnieją poważne ograniczenia w trwałej zabudowie wynikające ze strefy kontrolowanej, której nie chcą oni ująć roszczeniem.